Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình,…

Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà. Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 1. … Đọc tiếpLuyện từ và câu -Tuần 10 trang 46 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình,…