Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật…

Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau. Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 1. Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng M: 1. trường       … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật…

Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật…

Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau. Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 1. Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng M: 1. trường       … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật…