Luyện từ và câu – Tính từ (tiếp theo) trang 86 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Tính từ (tiếp…

Luyện từ và câu – Tính từ (tiếp theo).1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào ?. Luyện từ và câu – Tính từ (tiếp theo) trang 86 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Tính … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tính từ (tiếp theo) trang 86 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Tính từ (tiếp…