Luyện từ và câu – Tính từ trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Tính từ. 1. Đọc truyện Cậu…

Luyện từ và câu – Tính từ. 1. Đọc truyện Cậu học sinh ở Ác-boa (Tiếng Việt 4, tập một, trang 110) và thực hiện các yêu cầu sau . Luyện từ và câu – Tính từ trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Tính … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tính từ trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Tính từ. 1. Đọc truyện Cậu…