Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu – trang 107 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Trạng…

1. Trạng ngữ được in nghiêng trong các câu sau trả lời câu hỏi gì ? Ghi vào chỗ trống trong bảng.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu – trang 107 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Thêm … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu – trang 107 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Trạng…