Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nơi trốn cho câu trang 88 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Gạch dưới bộ…

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu ở cột A. Viết vào chỗ trống ở cột B ý nghĩa của mỗi trạng ngữ đó.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nơi trốn cho câu trang 88 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nơi trốn cho câu trang 88 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Gạch dưới bộ…