Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Gạch dưới…

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau. 3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Gạch dưới…