Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu…

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ – Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu tạo của chúng. Biết rằng các từ đã được … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ trang 166 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu…