Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đánh dấu X vào…

1. Đánh dấu X vào ô thích hợp xác định tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu dưới đây . Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Ôn tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 90, 91 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đánh dấu X vào…