Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) trang 101, 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc các ví…

1. Đọc các ví dụ trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 159 – 160. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 và các ví dụ, em hãy lập bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang.. Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) trang … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) trang 101, 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc các ví…