Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 36, 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: I – Nhận…

I – Nhận xét1.Dùng gạch xiên ( / ) ngăn các vế trong mỗi câu ghép dưới đây. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ của mỗi vế câu :. Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 36, 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: I – Nhận…

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 64 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây….

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 64 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 64 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây….