Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Đọc bài thơ Đồng hồ…

Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào – Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Đọc bài thơ Đồng hồ báo thức a) … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Đọc bài thơ Đồng hồ…