Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực trang 82 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực. 1. Xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm : chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực trang 82 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực trang 90 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực. 1. Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực trang 90 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…