Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời giải … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 64 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. …

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. Viết tên những con vật trong ảnh … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển trang 73 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. …