Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ trống theo nhóm thích hợp: hổ báo, gấu, lợn … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ…