Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú trang 55 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú trang 55 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ đúng đặc điểm của loài nhút nhát, dữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú trang 55 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ…