Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim trang 35 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim trang 35 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim trang 35 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy…