Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ…