Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ vừa tìm được:Câu 3. Ghi lại … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với…