Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Truyền thống trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Kho tàng tục ngữ, ca…

1.Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Truyền thống trang 51 Vở bài tập (VBT) … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Truyền thống trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Kho tàng tục ngữ, ca…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 81 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống ? …

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 81 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống ? 2. Dựa theo nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong ngoặc đơn … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống trang 81 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống ? …