Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 31 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng. 1. Tìm những từ cùng nghĩa với trung thực. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 31 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Mở … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 31 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 40 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Chọn các từ tự…

Chọn các từ tự tin, tự ti, tự trọng, tự kiêu, tự hào, tự ái để điền vào từng chỗ trống thích hợp trong đoạn văn sau . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 40 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 40 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Chọn các từ tự…