Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trẻ em trang 93, 94 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Ghi dấu X vào □ trước…

1.Ghi dấu X vào □ trước dòng nêu cách hiểu đúng nhất về từ trẻ em . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trẻ em trang 93, 94 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trẻ em 1. Ghi … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trẻ em trang 93, 94 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Ghi dấu X vào □ trước…