Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trật tự – An ninh trang 33, 34, 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dòng nào…

1.Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trật tự – An ninh trang 33, 34, 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Trật tự – An ninh trang 33, 34, 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dòng nào…