Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ sức khỏe trang 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Điền từ ngữ thích hợp vào…

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống sau từ như để hoàn chỉnh các thành ngữ sau . Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ sức khỏe trang 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ sức khỏe 1. … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ sức khỏe trang 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Điền từ ngữ thích hợp vào…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe trang 19 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các từ ngữ:Câu 2. Kể tên các môn thể thao mà em…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe trang 19 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Tìm các từ ngữ:Câu 2. Kể tên các môn thể thao mà em biết:Câu 3. Tìm các từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe trang 19 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các từ ngữ:Câu 2. Kể tên các môn thể thao mà em…