Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận trang 98, 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: (1) Dựa theo…

(1) Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, em hãy xếp các từ cho trong ngoặc đơn vào hai nhóm . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận trang 98, 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Mở rộng vốn … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận trang 98, 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: (1) Dựa theo…