Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 21 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kếtXếp các từ dưới đây vào bảng theo hai cột (cột có dấu + ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết; cột có dấu – ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết) . … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 21 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 11 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết. 1) tìm các từ ngữ; 2)Xếp các từ thành hai nhóm. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 11 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Mở … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 11 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Mở…