Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A.Câu 2. Tìm và ghi vào vở.Câu 3. … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở…