Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời trang 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Trong mỗi…

1. Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào ? Em hãy trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp.. Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời trang 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời trang 99 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Trong mỗi…

Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời trang 104 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Sau đây là…

1. Sau đây là một số từ phức chứa tiếng vui : vui chơi, vui lòng, góp vui, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui thú, vui tính. Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời trang 104 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời trang 104 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Sau đây là…