Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – hợp tác trang 35, 36 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – hợp tác. 1. Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – hợp tác trang 35, 36 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – hợp tác trang 35, 36 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và…