Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Mở rộng…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hòa bình. 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Luyện từ và câu – Mở rộng … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Mở rộng…