Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 9, 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đánh dấu X vào □ trước…

1.Đánh dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ công dân . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 9, 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân 1. Đánh dấu X … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 9, 10 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đánh dấu X vào □ trước…