Câu 1, 2, 3 trang 22 Tiếng Việt 5 tập 1, Bài 1 tìm từ đồng nghĩa; Bài 2 xếp các từ dưới đây thành những nhóm từ đồng nghĩa; Bài 3 viết một …

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 2 – Câu 1, 2, 3 trang 22 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Bài 1 tìm từ đồng nghĩa; Bài 2 xếp các từ dưới đây thành những nhóm từ đồng nghĩa; Bài 3 viết một đoạn văn tả cảnh dùng các … Đọc tiếpCâu 1, 2, 3 trang 22 Tiếng Việt 5 tập 1, Bài 1 tìm từ đồng nghĩa; Bài 2 xếp các từ dưới đây thành những nhóm từ đồng nghĩa; Bài 3 viết một …