Câu 1, 2, 3 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Bài 1 tìm các từ đồng nghĩa. Bài 2 đặt câu với từ ở bài 1. Bài 3 chọn từ thích hợp trong…

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 1 – Câu 1, 2, 3 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Bài 1 tìm các từ đồng nghĩa. Bài 2 đặt câu với từ ở bài 1. Bài 3 chọn từ thích hợp trong ngoặc LUYỆN TỪ VÀ CÂU … Đọc tiếpCâu 1, 2, 3 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Bài 1 tìm các từ đồng nghĩa. Bài 2 đặt câu với từ ở bài 1. Bài 3 chọn từ thích hợp trong…