Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể ai làm gì ? trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Gạch một gạch dưới…

Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ của mỗi câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau . Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể ai làm gì ? trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Luyện tập về câu kể ai làm gì ? trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Gạch một gạch dưới…