Luyện từ và câu – Động từ trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Động từ. 1. Viết tên các hoạt…

Luyện từ và câu – Động từ. 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy . Luyện từ và câu – Động từ trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Động từ trang 61 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Động từ. 1. Viết tên các hoạt…