Luyện từ và câu – Danh từ trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Danh từ. 1. Gạch dưới các từ…

Luyện từ và câu – Danh từ. 1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau . Luyện từ và câu – Danh từ trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Danh từ LUYỆN TỪ VÀ CÂU – DANH TỪ I  – … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Danh từ trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Danh từ. 1. Gạch dưới các từ…