Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô trang 74, 75 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Đại từ xưng…

Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô. 1. Đọc đoạn văn sau : a) Gạch dưới các đại từ xưng hô có trong đoạn văn . Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô trang 74, 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Luyện từ và câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Đại từ xưng hô trang 74, 75 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Luyện từ và câu – Đại từ xưng…