Luyện từ và câu – Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì trang 2 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2: 1. Đọc đoạn văn dưới đây….

1. Đọc đoạn văn dưới đây. Đánh dấu X vào […] trước câu kể Ai làm gì ?. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ của mỗi câu vừa tìm được.. Luyện từ và câu – Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì trang 2 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2 – … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì trang 2 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 2: 1. Đọc đoạn văn dưới đây….