Luyện từ và câu – Câu kể Ai làm gì? trang 123 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Câu kể Ai làm…

Luyện từ và câu – Câu kể Ai làm gì?.1. Đọc đoạn văn và tìm trong mỗi câu ở đoạn văn trên các từ ngữ thích hợp với mỗi nhóm sau . Luyện từ và câu – Câu kể Ai làm gì? trang 123 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Câu kể Ai làm gì? trang 123 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Câu kể Ai làm…

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì trang 166 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:Câu 3: Đặt câu hỏi a) Cho từ…

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì – Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì trang 166 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:Câu 3: Đặt câu hỏi a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động Câu 1. Đọc đoạn văn sau đây:Trên … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì trang 166 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:Câu 3: Đặt câu hỏi a) Cho từ…