Luyện từ và câu : Câu cảm trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Đặt câu cảm cho các tình huống sau : a)…

2. Đặt câu cảm cho các tình huống sau : a) Cô giáo ra một bài toán khó, cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự thán phục.. Luyện từ và câu : Câu cảm trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Câu cảm trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Đặt câu cảm cho các tình huống sau : a)…