Luyện từ và câu – Cách nối các vế câu ghép trang 5, 6, 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: I – Nhận xét 1. Dùng dấu…

I – Nhận xét1. Dùng dấu gạch xiên (/) ngăn cách các vế câu trong từng câu ghép dưới đây :. Luyện từ và câu – Cách nối các vế câu ghép trang 5, 6, 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Cách nối các vế … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Cách nối các vế câu ghép trang 5, 6, 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: I – Nhận xét
1. Dùng dấu…