Luyện từ và câu : Cách đặt câu khiến trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Cho câu kể sau : Nhà vua hoàn…

Cho câu kể sau : Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương, Em hãy chuyển câu kể trên thành câu khiến bằng một trong những cách sau . Luyện từ và câu : Cách đặt câu khiến trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Cách đặt câu khiến trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Cho câu kể sau : Nhà vua hoàn…

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Chuyển các câu kể sau thành câu khiến.Câu 2. Đặt câu khiến phù…

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến – Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Chuyển các câu kể sau thành câu khiến.Câu 2. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau .Câu 3. Đặt câu khiến theo các yêu cầu … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Chuyển các câu kể sau thành câu khiến.Câu 2. Đặt câu khiến phù…