Tập làm văn Kể về một việc tốt của em, Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn 3-4 câu, kể …

Lượm – Tập làm văn Kể về một việc tốt của em. Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn 3-4 câu, kể một việc tốt của em (hoặc của bạn em) Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau: … Đọc tiếpTập làm văn Kể về một việc tốt của em, Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn 3-4 câu, kể …

Tập làm văn Kể về một việc tốt của em, Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn 3-4 câu, kể …

Lượm – Tập làm văn Kể về một việc tốt của em. Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn 3-4 câu, kể một việc tốt của em (hoặc của bạn em) Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau: … Đọc tiếpTập làm văn Kể về một việc tốt của em, Câu 1. Ghi lời đáp của em trong các trường hợp sau:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn 3-4 câu, kể …

Chính tả Lượm, Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống:Câu 2.Viết vào chỗ trống những tiếng:…

Lượm – Chính tả Lượm. Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống:Câu 2.Viết vào chỗ trống những tiếng: Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống: a.-  (sen, xen): hoa sen, xen kẽ –   (sưa, xưa): ngày xưa, say sưa –   (sử, xử): cư … Đọc tiếpChính tả Lượm, Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống:Câu 2.Viết vào chỗ trống những tiếng:…

Soạn bài Lượm – Tố Hữu – Tiếng Việt lớp 2…

Lượm – Soạn bài Lượm – Tố Hữu. Câu 1.Bài thơ kể và tả về Lượm bằng lời của người chú.Câu 2. Hình ảnh Lượm được miêu tả từ khổ thơ thứ hai đến khổ thơ thứ năm.Câu 3. Nhà thơ hình dung chuyến đi công tác cuối cùng của Lượm rất nguy hiểm, khó … Đọc tiếpSoạn bài Lượm – Tố Hữu – Tiếng Việt lớp 2…