Soạn bài lá cờ – Tiếng Việt lớp 2…

Lá Cờ – Soạn bài lá cờ. Câu hỏi 1: Thoạt tiên bạn nhỏ nhìn thấy lá cờ ở đâu?Câu hỏi 2: Hình ảnh lá cờ đẹp như thế nào?Câu hỏi 3: Cờ đỏ sao vàng mọc lên ở những nơi nào?Câu hỏi 4: Mọi người mang cờ đi đâu? Câu hỏi 1: Thoạt tiên … Đọc tiếpSoạn bài lá cờ – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh ở Vở bài…

Lá Cờ – Luyện từ và câu trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Ghi từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh ở Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2 trang 64.Câu 2. Viết thêm một số từ ngữ khác mà em biết.Câu 3. Gạch … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 129 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh ở Vở bài…