Luyện từ và câu trang 64 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời…

Dự báo thời tiết – Luyện từ và câu trang 64 Sgk Tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B. Câu 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:Câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 64 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời…

Luyện từ và câu trang 64 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời…

Dự báo thời tiết – Luyện từ và câu trang 64 Sgk Tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B. Câu 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:Câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 64 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống những từ có tiếng “biển”:Câu 2. Nối từ ở cột A với lời…

Soạn bài Dự báo thời tiết – Tiếng Việt lớp 2…

Dự báo thời tiết – Soạn bài Dự báo thời tiết. Câu hỏi 1: Kế tên các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin.Câu hỏi 2. Nơi em ở thuộc vùng nào? Bản tin nói về thời tiết vùng này ra sao?Câu hỏi 3: Em sẽ làm gì nếu biết trước:Câu hỏi 4: … Đọc tiếpSoạn bài Dự báo thời tiết – Tiếng Việt lớp 2…