Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1.Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Đặt câu hỏi cho các trạng…

Con chuồn chuồn nước – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu. I. NHẬN XÉT.Câu 1.Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Đặt câu hỏi cho các trạng ngữ trên:II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu đã cho.Câu 2. Thêm các trạng ngữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1.Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Đặt câu hỏi cho các trạng…

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1.Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Đặt câu hỏi cho các trạng…

Con chuồn chuồn nước – Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu. I. NHẬN XÉT.Câu 1.Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Đặt câu hỏi cho các trạng ngữ trên:II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu đã cho.Câu 2. Thêm các trạng ngữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1.Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Đặt câu hỏi cho các trạng…

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật, Câu 1. Đọc đoạn văn con ngựa.Câu 2. Đoạn văn miêu tả các bộ phận nào của con…

Con chuồn chuồn nước – Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật. Câu 1. Đọc đoạn văn con ngựa.Câu 2. Đoạn văn miêu tả các bộ phận nào của con ngựa? Hãy ghi lại những đặc điểm chính của mỗi bộ phân ấy.Câu 3. Quan sát các bộ phận … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật, Câu 1. Đọc đoạn văn con ngựa.Câu 2. Đoạn văn miêu tả các bộ phận nào của con…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật, Câu 1. Bài Con chuồn chuồn nước có mấy đoạn? Ý chính của mỗi đoạn.Câu 2….

Con chuồn chuồn nước – Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật. Câu 1. Bài Con chuồn chuồn nước có mấy đoạn? Ý chính của mỗi đoạn.Câu 2. Sắp xếp các câu sau thành một đoạn văn.Câu 3. Hãy viết một đoạn văn có câu mở đoạn như sau: … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật, Câu 1. Bài Con chuồn chuồn nước có mấy đoạn? Ý chính của mỗi đoạn.Câu 2….

Soạn bài con chuồn chuồn nước – Tiếng Việt lớp 4…

Con chuồn chuồn nước – Soạn bài con chuồn chuồn nước. Câu 1. Chú chuồn chuồn được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?Câu 2. Em thích hình ảnh so sánh nào? Vì sao?Câu 3. Cách miêu tả chú chuồn chuồn bay có gì hay?Câu 4. Tình yêu quê hương, đất nước của … Đọc tiếpSoạn bài con chuồn chuồn nước – Tiếng Việt lớp 4…