Chính tả – Tuần 9 trang 56, 57 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp…

1. a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. . Chính tả – Tuần 9 trang 56, 57 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 9 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 … Đọc tiếpChính tả – Tuần 9 trang 56, 57 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp…