Chính tả – Tuần 8 trang 33 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ao hoặc au vào chỗ…

Điền ao hoặc au vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 8 trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ao hoặc au vào chỗ trống: a) Một con ngựa đ.., cả tàu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 8 trang 33 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ao hoặc au vào chỗ…

Chính tả – Tuần 8 trang 34 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng…

Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng sau. Chính tả – Tuần 8 trang 34 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ … Đọc tiếpChính tả – Tuần 8 trang 34 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng…