Chính tả – Tuần 8 trang 47, 48 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Gạch dưới những tiếng có chứa yê hoặc ya…

1. Gạch dưới những tiếng có chứa yê hoặc ya trong đoạn văn tả cảnh rừng khuya dưới đây. Chính tả – Tuần 8 trang 47, 48 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Gạch dưới … Đọc tiếpChính tả – Tuần 8 trang 47, 48 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Gạch dưới những tiếng có chứa yê hoặc ya…