Chính tả – Tuần 8 trang 35 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Tìm và viết vào chỗ trống các…

1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ. Chính tả – Tuần 8 trang 35 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng … Đọc tiếpChính tả – Tuần 8 trang 35 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Tìm và viết vào chỗ trống các…

Chính tả – Tuần 8 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1…

Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1 hoặc 2). Chính tả – Tuần 8 trang 37 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn … Đọc tiếpChính tả – Tuần 8 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các từ (chọn làm bài tập 1…